Historia

 

Pierwsze kroki

Początki energetyki w Ostrołęce sięgają 1917 roku, gdy rozpoczęto elektryfikację rejonu, co było związane przede wszystkim z przemysłem tartacznym. W okresie międzywojennym na potrzeby miasta pracowały dwie elektrownie o małej mocy. Pod koniec lat 20. jedyna wówczas elektrownia obsługiwała ok. 1000 abonentów i 5800 zainstalowanych żarówek. Dopiero w 1933 roku, po wybudowaniu elektrowni o małej mocy na rzece Omulwi dostarczano energię elektryczną przez całą dobę, a nie jak wcześniej jedynie w godzinach wieczornych. Poważny rozwój energetyki w tym rejonie rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej.

Elektrociepłownia Ostrołęka A

W 1953 roku rozpoczęła się budowa elektrociepłowni w Ostrołęce. Pierwszy kocioł parowy typu OP-100 oraz pierwszy turbozespół „Stal” o mocy 14 MW oddano do użytku trzy lata później. Po kolejnych rozbudowach, w 1958 roku Elektrociepłownia Ostrołęka dysponowała mocą 80,5 MW. Niecałe 10 lat później osiągnęła już 121,5 MW. Był to pierwszy powojenny zakład przemysłowy w tym mieście, który dał początek rozwojowi przemysłu na Kurpiowszczyźnie. Powstały tam zakłady celulozowo-papiernicze, zakłady mięsne, szklarnia (gospodarstwo ogrodnicze – 12 ha pod szkłem) czy wytwórnia prefabrykatów i betonów komórkowych. W krótkim czasie dziesięciotysięczne miasteczko stało się ponad pięćdziesięciotysięcznym miastem. Stale rozwijający się przemysł powodował ciągły rozwój elektrociepłowni i wpłynął na wybudowanie elektrowni.

Elektrownia Ostrołęka B                                                         

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w północno-wschodniej Polsce spowodował przystąpienie do prac nad budową Elektrowni Ostrołęka B. Rozpoczęły się one w 1968, a zakończyły w 1972 roku. Po połączeniu elektrociepłowni i elektrowni powstał Zespół Elektrowni Ostrołęka. Budowa była opisywana w ówczesnej prasie pod hasłem „600 MW na 600 lat Ostrołęki”. Po raz pierwszy w Polsce, w ciągu jednego roku oddano wówczas 3 bloki energetyczne, po 200 MW każdy. W celu przyspieszenia budowy i ograniczenia jej kosztów m.in. zrezygnowano z etapu regulacji Narwi, zbliżono osie turbin o 6 m w stosunku do rozwiązań w innych elektrowniach blokowych czy wyposażono maszynownię tylko w jedną suwnicę. Tak powstała elektrownia relatywnie tania w budowie. W kolejnych latach wybudowano wiele obiektów i budynków pomocniczych, dzięki którym usprawniono jej eksploatację. W nowej elektrowni zastosowano sporo prototypowych rozwiązań jak kocioł OP 650 wiszący z całkowicie ruchomymi ścianami komory paleniskowej, kondensacyjne turbozespoły 200 MW 13 K-200 czy lokalizacja zakładu na wyjątkowo małym terenie.

Modernizacje, inwestycje, remonty

Pod koniec lat 80. w Zespole Elektrowni Ostrołęka przystąpiono do modernizacji urządzeń energetycznych. Rozpoczęto ją od elektrociepłowni, wymieniając zużyte i przestarzałe elektrofiltry oraz modernizując kotły. Urządzenia energetyczne obu zakładów uległy już znacznemu zużyciu, na co spory wpływ miało spalanie najgorszych gatunków węgla kierowanych do zakładów w okresie tzw. centralnego rozdzielnictwa węgla energetycznego. Niezbędna była więc również kompleksowa modernizacja Elektrowni Ostrołęka B. Na początku lat 90. wprowadzono zmiany, które dostosowywały bloki elektrowni do wymogów ochrony środowiska, zlikwidowano tzw. wąskie gardła technologiczne ograniczające dyspozycyjność elektrowni, poprawiono ekonomię wytwarzania i zmniejszono jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa oraz dostosowano bloki do wymogów regulacji UCPTE (Unii dla Koordynacji Produkcji i Przesyłu Energii Elektrycznej). Kolejna poważna modernizacja odbyła się w latach 2000-2004. Dzięki niej moc osiągalna Elektrowni Ostrołęka wzrosła z 600 MW do 647 MW.

Modernizacja wiązała się również z komputeryzacją. Pierwszym komputerem w Zespole Elektrowni Ostrołęka była polska Mera 9150. Została zakupiona w 1988 roku i była przeznaczona do obsługi Zakładowego Banku Informacji. Oczywiście wraz z rozwojem informatyki rozwijała się również komputeryzacja całego zakładu.


W połowie lat 90. firma stanęła przed wyzwaniem, jak energetycznie wykorzystać duże składy kory drzewnej z sąsiedniego zakładu celulozowo-papierniczego. Problem rozwiązano przy zastosowaniu nieznanego wówczas w Polsce fluidalnego spalania odpadów. W tym celu zmodernizowano w elektrociepłowni kocioł parowy nr 4. Kocioł uruchomiono w 1997 roku. Przemysłowe spalanie zrębków drzewnych rozpoczęto w 2002 roku, a w 2006 roku zrealizowano instalację współspalania węgla kamiennego i biomasy w kotłach energetycznych Elektrowni Ostrołęka B, co pozwoliło jej podwoić dotychczasową produkcję „zielonej energii”.

Kolejną inwestycją, która w znacznym stopniu zmniejszyła wpływ zakładu na środowisko naturalne, było uruchomienie w 2007 roku Instalacji Odsiarczania Spalin dla Elektrowni Ostrołęka B. Powstała ona w oparciu o klasyczną mokrą wapienną metodę odsiarczania z mączką kamienia wapiennego jako sorbentem. W skali światowej jest to najczęstsza metoda odsiarczania spalin. Cechuje ją wysoki stopień usuwania dwutlenku siarki w połączeniu z wysoką dyspozycyjnością instalacji. Poza tym gips, który jest końcowym produktem odsiarczania, jest czystszy od gipsu naturalnego i może być wykorzystywany gospodarczo.

W 2007 roku doszło do konsolidacji Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA z Koncernem Energetycznym Energa SA, co doprowadziło do utworzenia Grupy Energa.

W 2015 roku uruchomiono nowe źródło produkujące energię cieplną na potrzeby mieszkańców Ostrołęki. Pierwsza tego typu proekologiczna inwestycja w Polsce zastąpiła starą i wysłużoną elektrociepłownię.

W 2016 roku przeprowadzono modernizację części wysokoprężnej turbiny bloku nr 3, w wyniku której nastąpiła poprawa sprawności wytwarzania oraz zwiększenie mocy osiągalnej tego bloku. Moc bloku wzrosła do 230 MW.

W 2017 roku zostały przeprowadzone prace remontowe na bloku nr 1, które obejmowały remont kapitalny: kotła OP-650, Turbozespołu  i urządzeń pomocniczych. Przeprowadzono również prace modernizacyjne na tym bloku, w zakresie modernizacji rozdzielnic 0,4 kV potrzeb własnych bloków 1,2,3.

Remont kapitalny bloku 1, etap 1, pozwolił na utrzymanie jakości parametrów ekologicznych i energetycznych na dotychczasowym, wysokim poziomie. Ewidentnym zyskiem z remontu było utrzymanie wysokiej dyspozycyjności i niskiej awaryjności tego bloku. Remont oraz modernizację rozdzielni zakończono 30 kwietnia 2017 r.

W tym samym roku rozpoczęto prace inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska na bloku nr 1 – Energa Elektrownie Ostrołęka SA przekazała plac pod budowę Katalitycznego Odazotowania Spalin (NOx). Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) na  bloku nr 1 podobnie jak na bloku nr 2, 3 pozwoli na prace elektrowni w perspektywie wieloletniej z dotrzymaniem norm środowiskowych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji przemysłowych (IED). Zadaniem instalacji SCR jest znacząca redukcja tlenków azotu w spalinach.