Komunikaty

Powołanie Wiceprezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 23.09.2020 r. powołała Pana Pawła Zygmunta Ciećko do Zarządu IX kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r. (Uchwała nr 68/VIII/2020 z dnia 23 września 2020 r.).

Zmiany w składzie Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Z dniem 14 września 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, uchwałą nr 67/VIII/2020 z dnia 10 września 2020 r., odwołała Panią Katarzynę Kamińską ze składu Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA IX kadencji.

 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000061837, zwołuje na dzień 09 października 2020 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki przy ul. Elektryczna 5 w Ostrołęce, sala konferencyjna (budynek stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z wymaganymi dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 18 września  2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z PKO BP SA – Oddziałem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczanie posiadanych przez Spółkę praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii na konto Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA o wartościnieprzekraczającej 12.500.000 zł netto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Ostrołęce, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

Powołanie Prezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu Zarządu Spółki IX kadencji Pana Tomasza Piotra Miszczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Oświadczenie Akcjonariusza Większościowego o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektorwnie Ostrołęka SA:

Dnia 20.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

 1. Odwołuje Panią Edytę Wątor z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie pozostawia w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA;
 2. Powierza Panu Wojciechowi Żebrowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Oświadczenie Akcjonariusza Większościowego o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektorwnie Ostrołęka SA:

Dnia 17.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

 1. Powierza Pani Edycie Wątor – członkowi Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna.
 2. Powołuje do składu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna: Pana Krzysztofa Macieja Siedlikowskiego.

Zmiana Sądu Rejestrowego Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Wydział Organizacyjno - Prawny EEO SA informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana Sądu Rejestrowego Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837, zwołuje na dzień 1 lipca 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki przy ul. Elektrycznej 5 w Ostrołęce (Sala konferencyjna budynku stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, w Ostrołęce, w budynku dyrekcyjnym, pok 301.

Powołanie Prokurenta Spółki

Uchwałą nr 269/IX/2020 Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z dnia 28 stycznia 2020 roku powołano na prokurenta Spółki (prokura łączna) Panią Ewę Żebrowską-Rosak Dyrektora Departamentu Finansów.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej),  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA udziałów w spółce ENERGA Serwis Sp. z o.o. od ENERGA SA.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w kwocie nie wyższej niż 8.000.0000 zł netto w związku z planowanym zawarciem Umowy Generalnej na Ubezpieczenie Majątkowe ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w  siedzibie Spółki w Ostrołęce  ul. Elektryczna 5  pokój nr 301.