Komunikaty

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 listopada 2021 r.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowiecki, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000061837, zwołuje na dzień 5 listopada 2021 r., godz. 10.00, Nadzywczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki (stołówka zakładowa) w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 50.000.000 zł w celu zakupu węgla energetycznego na lata 2022-2026 dla ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Ostrołęce, w budynku dyrekcyjnym, pok. 301.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 sierpnia 2021 r.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000061837 zwołuje na dzień 18 sierpnia 2021 r. godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w siedzibie Spółki (budynek stołówki zakładowej).

 

Informacja o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 21.05.2021 r.

W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po podjęciu uchwał o dalszym istnieniu Spółki oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego EEO oraz sprawozdania Zarządu, a także podjęciu uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020 ogłoszono przerwę w Zgromadzeniu do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 10.00.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 maja 2021 r.

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000061837 zwołuje na dzień 21 maja 2021 r. godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w siedzibie Spółki (stołówka zakładowa) w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej 5, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2020 r.  do 31.12.2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Ostrołęce w budynku dyrekcyjnym, pok. 301.

IV wezwanie Akcjonariuszy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka  Spółka Akcyjna z siedzibą w  Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8.00 – 14.00.

Powołanie Prezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA uchwałą nr 85/III/2020 z dnia 2 grudnia powołała Pana Piotra Jerzego Melera na stanowisko Prezesa Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2020 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej),  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Proponowane zmiany w treści Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA :

1) § 11 ust. 1otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące  przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

2) § 11 ust. 3 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

spełniać inne niż wymienione w pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

3) § 15 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie lub Większościowy Akcjonariusz w drodze pisemnego oświadczenia. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Większościowego Akcjonariusza złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.

4) § 15 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie oraz Większościowy Akcjonariusz są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

5) § 17 ust. 2 pkt 6) ppkt b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

 zawarcie przez Spółkę:

 • umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 • umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 • umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł w stosunku rocznym,
 • zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w tirecie powyżej,
 • umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

6) § 17 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowanie dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządzonych przez Zarząd.

 

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Ostrołęce ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2020 r.

Uchwałą nr 82/VIII/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu IX kadencji Pana Tomasza Piotra Miszczuka.

III wezwanie Akcjonariuszy ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA Elektrownie Ostrołęka  Spółka Akcyjna z siedzibą w  Ostrołęce (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka , pokój nr 231 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8.00 – 14.00.

Powołanie Wiceprezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w dniu 23.09.2020 r. powołała Pana Pawła Zygmunta Ciećko do Zarządu IX kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r. (Uchwała nr 68/VIII/2020 z dnia 23 września 2020 r.).

Zmiany w składzie Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Z dniem 14 września 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, uchwałą nr 67/VIII/2020 z dnia 10 września 2020 r., odwołała Panią Katarzynę Kamińską ze składu Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA IX kadencji.

 

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000061837, zwołuje na dzień 09 października 2020 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki przy ul. Elektryczna 5 w Ostrołęce, sala konferencyjna (budynek stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z wymaganymi dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 18 września  2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z PKO BP SA – Oddziałem Maklerskim w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przewłaszczanie posiadanych przez Spółkę praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnych Źródłach Energii na konto Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA o wartościnieprzekraczającej 12.500.000 zł netto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Ostrołęce, ul. Elektryczna 5, pokój nr 301.

Powołanie Prezesa ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA do składu Zarządu Spółki IX kadencji

W dniu 21 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu Zarządu Spółki IX kadencji Pana Tomasza Piotra Miszczuka i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Oświadczenie Akcjonariusza Większościowego o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektorwnie Ostrołęka SA:

Dnia 20.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

 1. Odwołuje Panią Edytę Wątor z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie pozostawia w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA;
 2. Powierza Panu Wojciechowi Żebrowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Oświadczenie Akcjonariusza Większościowego o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej ENERGA Elektorwnie Ostrołęka SA:

Dnia 17.08.2020 r. Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie par. 15 ust. 3 Statutu ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna niniejszym:

 1. Powierza Pani Edycie Wątor – członkowi Rady Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna.
 2. Powołuje do składu Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna: Pana Krzysztofa Macieja Siedlikowskiego.

Zmiana Sądu Rejestrowego Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Wydział Organizacyjno - Prawny EEO SA informuje, iż od dnia 1 lipca 2020 r. nastąpiła zmiana Sądu Rejestrowego Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837, zwołuje na dzień 1 lipca 2020 r., godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, w siedzibie Spółki przy ul. Elektrycznej 5 w Ostrołęce (Sala konferencyjna budynku stołówki zakładowej), z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium każdemu z członków Rady Nadzorczej ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki, w Ostrołęce, w budynku dyrekcyjnym, pok 301.

Powołanie Prokurenta Spółki

Uchwałą nr 269/IX/2020 Zarządu ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z dnia 28 stycznia 2020 roku powołano na prokurenta Spółki (prokura łączna) Panią Ewę Żebrowską-Rosak Dyrektora Departamentu Finansów.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000061837 informuje o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Spółki ul. Elektryczna 5 (Sala konferencyjna Budynku Stołówki Zakładowej),  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA udziałów w spółce ENERGA Serwis Sp. z o.o. od ENERGA SA.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w kwocie nie wyższej niż 8.000.0000 zł netto w związku z planowanym zawarciem Umowy Generalnej na Ubezpieczenie Majątkowe ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

Z dokumentami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w  siedzibie Spółki w Ostrołęce  ul. Elektryczna 5  pokój nr 301.