Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

2020-03-27

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie od daty zamieszczenia niniejszej informacji, w nowo zawieranych Umowach/Warunkach handlowych nowo udzielanych zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Wykonanie przeglądów, konserwacji i remontów sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Spółki

16 marca 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie przeglądów, konserwacji i remontów sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Spółki".

 

Termin realizacji zamówienia: 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty w podziale na:

  • stałe prace konserwatorskie - 70%
  • suma cen jednostkowych netto prac remontowych i legalizacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego  - 15%
  • suma cen jednostkowych netto usług skatalogowanych - 14%
  • stawka roboczogodziny - 1%

 

Dokumentacja postępowania:

 

SIWZ - Wykonanie przeglądów, konserwacji i remontów sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Spółki

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i urządzenia przeciwpożarowe znajdujące się w budynkach, obiektach budowlanych i na terenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

SIWZ - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 2 do Umowy - Wykaz podstawowych urządzeń i elementów specjalistycznych instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w EEO SA objętych zakresem konserwacji

SIWZ - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 3 do Umowy - Szczegółowy zakres prac konserwatorskich, remontowych i legalizacyjnych sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz wymagania w zakresie potwierdzenia wykonania usług w EEO SA

SIWZ - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 4 do Umowy - Cennik prac remontowych i legalizacyjnych podręcznego sprzętu gaśniczego

SIWZ - Załącznik nr 10 - Załącznik nr 5 do Umowy - Wykaz skatalogowanych prac dodatkowych przewidywanych w trakcie realizacji umowy na przeglądy i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w EEO SA

SIWZ - Załącznik nr 11 - Załącznik nr 6 do Umowy - Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. obowiązujące w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

SIWZ - Załącznik nr 12 - Załącznik nr 8 do Umowy - Klauzula informacyjna EEO SA

 

Zakup chłodnicy powietrza końcowego na stację demineralizacji

02 kwietnia 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup chłodnicy powietrza końcowego na stację demineralizacji".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa - do 40 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia
  • uruchomienie i przeprowadzenie szkolenia - w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (nie później niż do 31.08.2021 r.)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup chłodnicy powietrza końcowego na stację demineralizacji

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Dostawa odzieży roboczej

16 marca 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa odzieży roboczej".

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty - 60%

- jakość odzieży roboczej - 40%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź z dnia 18.03.2021

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa odzieży roboczej

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Specyfikacja odzieży roboczej

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz cen na potrzeby oceny ofert

SIWZ - Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 6 - Umowa ramowa

SIWZ - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 1 do Umowy - Wykaz cen jednostkowych

SIWZ - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór zamówienia

 

UWAGA - MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy poprzez dodanie zapisów dotyczących RODO oraz dodanie Załącznika nr 9 do SIWZ - Załącznik nr 3 do Umowy - Klauzula informacyjna EEO SA. Poniżej obowiązująca wersja Załącznika nr 6 oraz Załącznika nr 9 do stosowania przez Wykonawców.

SIWZ - Załącznik nr 6 - Umowa ramowa

SIWZ - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 3 do Umowy - Klauzula informacyjna EEO SA