Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie we wzorach Umów/Warunkach handlowych udzielania zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Remont desorbera i zbiornika wody zdekationizowanej na stacji demineralizacji

19 października 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont desorbera i zbiornika wody zdekationizowanej na stacji demineralizacji".

 

Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty - 90%

2. cena za 1 m2 ewentualnie wykonanego szlifowania i napawania naprawianej powierzchni - 5%

3. cena za 1 m2 ewentualnie wspawanych nakładek stalowych - 5%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Remont desorbera i zbiornika wody zdekationizowanej na stacji demineralizacji

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 7 - Zasady i wymagania środowiskowe

Remont planowy bocznicy: tor nr 24 i rozjazdów nr 441, 444, 308A, 317

14 października 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont planowy bocznicy: tor nr 24 i rozjazdów nr 441, 444, 308A, 317".

 

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty - 95%

2. Okres gwarancji na wykonane prace - 5%

 

Dokumentacja postępowania:

 

SIWZ - Remont planowy bocznicy: tor nr 24 i rozjazdów nr 441, 444, 308A, 317

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 7 - Zasady i wymagania środowiskowe

Zakup filtroodmulników na układ wody ruchowej Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza

9 października 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup filtroodmulników na układ wody ruchowej Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza".

 

Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup filtroodmulników na układ wody ruchowej Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Zakup armatury na instalacje kotłowni

9 października 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup armatury na instalacje kotłowni".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 

Odpowiedź z dnia 16.10.2020 

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup aramtury na instalacje kotłowni

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

 

UWAGA - UAKTUALNIONY ZAŁĄCZNIK NR 4 - WARUNKI HANDLOWE

Poniżej zamieszono aktualnie obowiązujące Warunki handlowe, których treść jest wiążąca

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia