Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

2020-03-27

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie od daty zamieszczenia niniejszej informacji, w nowo zawieranych Umowach/Warunkach handlowych nowo udzielanych zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Modernizacja kontroli dostępu na obiektach EEO SA

10 czerwca 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Modernizacja kontroli dostępu na obiektach EEO SA".

 

Termin realizacji zamówienia: do 18 tyg. od daty podpisania umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Odpowiedź z dnia 15.06.2021

Odpowiedź z dnia 17.06.2021

Odpowiedź z dnia 21.06.2021

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Modernizacja kontroli dostępu na obiektach EEO SA

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 2 do Umowy - EMAS

SIWZ - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 5 do Umowy - Klauzula informacyjna Zamawiającego

SIWZ - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 7 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

SIWZ - Załącznik nr 10 - Oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego

SIWZ - Załącznik nr 11 - Oświadczenie do weryfikacji kontrahenta do umowy powierzenia przetwarzania danych

 

Zakup Biomasy w okresie od lipca do grudnia 2021 roku

12 maja 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup Biomasy w okresie od lipca do grudnia 2021 roku.

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.05.2021 r. o godz. 13:00.

Ofertę należy dostarczyć na adres e-mail: eeo.zakupypaliw@energa.pl 

 

Kryteria oceny ofert: jednostkowa cena netto - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

Ogłoszenie

SIWZ - Zakup Biomasy w okresie od lipca do grudnia 2021 roku

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

SIWZ - Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dot. pochodzenia biomasy

SIWZ - Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. dokumentacji pochodzenia biomasy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw biomasy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Klauzule informacyjne

SIWZ - Załącznik nr 7 - Projekt Umowy

SIWZ - Załącznik nr 8 - Wzór dokuemntacji potwierdzającej pochodzenia biomasy