Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie we wzorach Umów/Warunkach handlowych udzielania zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-2019. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Materiały do remontów urządzeń nawęglania

23 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Materiały do remontów urządzeń nawęglania."

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.04.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Materiały do remontów urządzeń nawęglania

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Liny do przeciągarek wagonów

20 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Liny do przeciągarek wagonów".

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Liny do przeciągarek wagonów

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Zakup sond radarowych VEGAPULS 64 kod PS64.INT.NPO.9057 ATEX II 1G (wykonanie przeciwwybuchowe) - poziom GZO TG1, TG2

18 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup sond radarowych VEGAPULS 64 kod PS.64INT.NPO.9057 ATEX II 1 G (wykonanie przeciwwybuchowe) - poziom GZO TG1, TG2."

 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

UWAGA - Modyfikacja SIWZ

Poniżej zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ Warunki Handlowe

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki Handlowe po modyfikacji

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź z dnia 25.03.2020 r.

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup sond radarowych VEGAPULS 64 kod PS.64INT.NPO.9057 ATEX II 1 G (wykonanie przeciwwybuchowe) - poziom GZO TG1, TG2

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Wykonanie badań popiołożużli pod kątem przydatności do robót ziemnych drogowych ze składowiska w Łęgu Przedmiejskim

18 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie badań popiołożużli pod kątem przydatności do robót ziemnych drogowych ze składowiska w Łęgu Przedmiejskim."

 

Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od daty otrzymania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie badań popiołożużli pod kątem przydatności do robót ziemnych drogowych ze składowiska w Łęgu Przedmiejskim

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt Umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa oleju opałowego ciężkiego

12 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa oleju opałowego ciężkiego".

 

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.03.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Wartość stałego upustu od ceny SPOT PKN Orlen S.A. - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa oleju opałowego ciężkiego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.03.2020 r.

Zakup zamocowań rurociągów

11 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup zamocowań rurociągów".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup zamocowań rurociągów

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Rysunek złożeniowy

Planowy przegląd WWS i remont wirnika wentylatora wspomagającego spalin

10 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Planowy przegląd WWS i remont wirnika wentylatora wspomagającego spalin".

 

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2020 r. (prace obiektowe od 18-23 kwietnia 2020 r.).

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 27.03.2020 r. godz. 10.00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Planowy przegląd WWS i remont wirnika wentylatora wspomagającego spalin

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - załącznik nr 4a - Załącznik do umowy - Zasady i wymagania środowiskowe

Naprawa powłok gumowych i rurociągów TWS

06 marca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Naprawa powłok gumowych i rurociągów TWS".

 

Termin realizacji zamówienia: przewidywany termin realizacji prac 20-24.04.2020 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Naprawa powłok gumowych i rurociągów TWS

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Zasady i wymagania środowiskowe (EMAS)

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedź na pytania z dnia 13.03.2020 r.