Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

2020-03-27

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie od daty zamieszczenia niniejszej informacji, w nowo zawieranych Umowach/Warunkach handlowych nowo udzielanych zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Dostawy wody amoniakalnej 24% do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na lata 2022 - 2023

23 września 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawy wody amoniakalnej 24% do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na lata 2022 - 2023".

 

Termin realizacji zamówienia:  01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena netto oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawy wody amoniakalnej 24% do ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA na lata 2022 - 2023

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy wraz z załącznikami

Pogłębianie kanału ujęcia wody chłodzącej do Elektrowni B i koryta rzeki w rejonie jazu bukłakowego

22 września 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Pogłębianie kanału ujęcia wody chłodzącej do Elektrowni B i koryta rzeki w rejonie jazu bukłakowego".

 

Termin realizacji zamówienia:  01 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2024 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Pogłębianie kanału ujęcia wody chłodzącej do Elektrowni B i koryta rzeki w rejonie jazu bukłakowego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 -  Załącznik nr 1 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiajacego

 

Modyfikacje SIWZ:

Modyfikacja SIWZ z dnia 23.09.2021 r.

Odpięcie dwóch istniejących dwutorowych linii 110kV od budynków przewidzianych do rozbiórki

21 września 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Odpięcie dwóch istniejących dwutorowych linii 110kV od budynków przewidzianych do rozbiórki".

 

Termin realizacji zamówienia: do 22.12.2021 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Odpięcie dwóch istniejących dwutorowych linii 110kV od budynków przewidzianych do rozbiórki

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 2 do Umowy - Wymagania środowiskowe, BHP i Ppoż. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

SIWZ - Załącznik nr 6 -  Załącznik nr 3 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiajacego

Dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

16 września 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA".

 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2021 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

  • cena oferty - 80%
  • ilość placówek akceptujących Bony w obszarze powiatu Ostrołęka (w tym lokalizacji miasta Ostrołęka) - 20%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla uprawnionych pracowników ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 1 do umowy - Lista placówek akceptujących Bony w obszarze powiatu Ostrołęka

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 2 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiającego

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedź na pytanie z dnia 20.09.2021 r.

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego

9 września 2021 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego".

 

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2021 r. o godz. 10:00.

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, na wniosek jedego z Wykonawców, przesuwa termin składania ofert na dzień 30.09.2021 r., godz. 10.00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ

Odpowiedź z dnia 20.09.2021 r. 

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz materiałów biurowych i wyposażenia biurowego

SIWZ - Załącznik nr 6 -  Załącznik nr 2 do Umowy – Klauzula informacyjna Zamawiajacego