Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie we wzorach Umów/Warunkach handlowych udzielania zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Wykonanie badań rurociągów turbozespołu 13k200 oznaczonego jako TG-3

4 czerwca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie badań rurociągów turbozespołu 13k200 oznaczonego jako TG-3".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • Etap 1 – wykonanie prac obiektowych i badań w stanie zimnym – do 07 sierpnia 2020 r.
  • Etap 2 – wykonanie pomiarów zamocowań w stanie gorącym, przekazanie dokumentacji z badań i dokonanie odbioru końcowego – do 23 września 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie badań rurociągów turbozespołu 13k200 oznaczonego jako TG-3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - załącznik nr 6 - Załącznik nr 2 do umowy - Plan badań i pomiarów

SIWZ - załącznik nr 7 - Załącznik nr 3 do umowy - Wymagania środowiskowe

Pomiary gwarancyjne Instalacji odsiarczania Spalin (IOS II)

1 czerwca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Pomiary gwarancyjne Instalacji odsiarczania Spalin (IOS II)".

 

Termin realizacji zamówienia: Zgodnie z projektem Umowy wraz z Zalącznikami

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający, na wniosek jednego z Wykonawców, przedłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2020 r., godz. 10.00.

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Pomiary gwarancyjne Instalacji odsiarczania Spalin (IOS II)

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do umowy - Wytyczne do pomiarów gwarancyjnych IOS II w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

SIWZ - załącznik nr 6 - Załącznik nr 2 do umowy - Wymagania gwarancyjne

SIWZ - załącznik nr 7 - Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram realizacji umowy

SIWZ - załącznik nr 8 - Załącznik nr 4 do umowy - PFU (Załącznik nr 2 do Kontraktu na IOS II)

 

Rolki do przeciągarek wagonów

1 czerwca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Rolki do przeciągarek wagonów".

 

Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Rolki do przeciągarek wagonow

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Wózek boczny przeciągarki PFO-5

1 czerwca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wózek boczny przeciągarki PFO-5".

 

Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wózek boczny przeciągarki PFO-5

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Zakup silników zastępczych do przeprowadzenia przeglądów głównych, silników zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem

29 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup silników zastępczych do przeprowadzenia przeglądów głównych, silników zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem w obiektach nawęglania i biomasy".

 

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup silników zastępczych do przeprowadzenia przeglądów głównych, silników zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem w obiektach nawęglania i biomasy

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Czerpaki z dnem łańcuchowym ŁWK-103

29 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Czerpaki z dnem łańcuchowym ŁWK-103".

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Czerpaki z dnem łańcuchowym ŁWK-103

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Wykonanie pomiarów parametrów pracy pomp wody chłodzącej

27 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie pomiarów parametrów pracy pomp wody chłodzącej".

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Projektem umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie pomiarów parametrów pracy pomp wody chłodzącej

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy - Załącznik nr 1_Wytyczne do pomiarów pomp wody chłodzącej w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Dostawa i montaż filtrów ochronnych na układzie oleju smarnego do łożysk 1 - 7 na TG-3

27 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa i montaż filtrów ochronnych na układzie oleju smarnego do łożysk 1 - 7 na TG-3".

 

Termin realizacji zamówienia:

  • Dostawa i montaż filtrów – do 5 tygodni od daty podpisania umowy
  • Końcowy termin realizacji umowy – do 23 września 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedź z dnia 02.06.2020 r.

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa i montaż filtrów ochronnych na układzie oleju smarnego do łożysk 1 - 7 na TG-3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - załącznik nr 5 - Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - załącznik nr 6 - Załącznik nr 3 do umowy - Zasady i wymagania środowiskowe

Dostawa kompletnego zespołu pompowego awaryjnej pompy olejowej wraz z silnikiem prądu stałego na TG-3

27 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa kompletnego zespołu pompowego awaryjnej pompy olejowej wraz z silnikiem prądu stałego na TG-3".

 

Termin realizacji zamówienia: do 7 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa kompletnego zespołu pompowego awaryjnej pompy olejowej wraz z silnikiem prądu stałego na TG-3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zakup części eksploatacyjnych palników mazutowych

27 maja 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup części eksploatacyjnych palników mazutowych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty udzielenia zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup części eksploatacyjnych palników mazutowych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 4a - Rys. 3-1466990

SIWZ - Załącznik nr 4b - Rys. 4-1466989

SIWZ - Załącznik nr 4c - Rys. 4-1470910

SIWZ - Załącznik nr 4d - Rys. 4-1464709