Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną oraz rozszerzenia zapisów Siły wyższej

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Jednocześnie we wzorach Umów/Warunkach handlowych udzielania zamówień, w Rozdziale dotyczącym Siły Wyższej dodaje się zapis:

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa/ Zamówienie zostało zawarte w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W związku z powyższym, Strony wobec braku możliwości przewidzenia w dacie podpisywania Umowy/udzielania zamówienia, ewentualnych skutków wskazanej choroby w przyszłości, w szczególności na płaszczyźnie gospodarczej, uznają za siłę wyższą również wszelkie okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych/ związanych z walką z pandemią choroby COVID-19.

Przeprowadzenie wzorcowania czterech wag przenośnikowych zgodnie z zasadami wzorcowań akredytowanych

04 sierpnia 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Przeprowadzenie wzorcowania czterech wag przenośnikowych zgodnie z zasadami wzorcowań akredytowanych".

 

Termin realizacji zamówienia: do 11 września 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Przeprowadzenie wzorcowania czterech wag przenośnikowych zgodnie z zasadami wzorcowań akredytowanych

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe

Zakup materiałów do remontu rurociągów mazutowych z armaturą w kanale technologicznym i na kotłowni El. B

03 sierpnia 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup materiałów do remontu rurociągów mazutowych z armaturą w kanale technologicznym i na kotłowni El. B".

 

Termin realizacji zamówienia: do 16 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Odpowiedź z dnia 06.08.2020 r.

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup materiałów do remontu rurociągów mazutowych z armaturą w kanale technologicznym i na kotłowni El. B

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe

Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym

30 lipca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym, m.in. sworznie wodzikowe, tuleje kołnierzowe stożkowe, sprężyny".

 

Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2020 r. o godz. 10:00.

UWAGA: Na wniosek jednego z Wykonawców Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 25.08.2020 r. godz. 10.00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup gotowych części zamiennych dla potrzeb ich wymian w miejsce wyeksploatowanych na młynie węglowym, m.in. sworznie wodzikowe, tuleje kołnierzowe stożkowe, sprężyny

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe

SIWZ - Załącznik nr 5 - Rysunki poglądowe elementów

Wykonanie wzmocnienia fundamentów wentylatorów podmuchu kotła nr 3

23 lipca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie wzmocnienia fundamentów wentylatorów podmuchu kotła nr 3".

 

Termin realizacji zamówienia: od 10 września do 10 października 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie wzmocnienia fundamentów wentylatorów podmuchu kotła nr 3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 6 - Zasady i wymagania środowiskowe

SIWZ - Załącznik nr 7 - Rysunek techniczny 1

SIWZ - Załącznik nr 8 - Rysunek techniczny 2

Hydrodynamiczne czyszczenie koszy Obrotowych podgrzewaczy powietrza na kotle K-3

23 lipca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Hydrodynamiczne czyszczenie koszy Obrotowych podgrzewaczy powietrza na kotle K-3".

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2020 r.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Hydrodynamiczne czyszczenie koszy Obrotowych podgrzewaczy powietrza na kotle K-3

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

SIWZ - Załącznik nr 5 - Zasady i wymagania środowiskowe

Wykonanie studium wykonalności odbudowy mocy wytwórczych EEO SA po 2025 roku

17 lipca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Wykonanie studium wykonalności odbudowy mocy wytwórczych EEO SA po 2025 roku".

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r. o godz. 10:00.

 

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Wykonanie studium wykonalności odbudowy mocy wytwórczych EEO SA po 2025 roku

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz osób

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.07.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2020 r.

Zakup 2 szt. przepływomierzy masowych - pomiary przepływu i zużycia mazutu

17 lipca 2020 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup 2 szt. przepływomierzy masowych - pomiary przepływu i zużycia mazutu".

 

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty otrrzymania zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryterium oceny ofert: Cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup 2 szt. przepływomierzy masowych - pomiary przepływu i zużycia mazutu

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 -Warunki handlowe