Ogłoszenia

Informacja dotycząca możliwości składania ofert drogą elektroniczną

2020-03-27

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej i podejmowaniem działań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, Zamawiający ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA dopuszcza w postępowaniach przetargowych składanie ofert drogą elektroniczną. Skan Oferty powinien być przesłany na adres e-mail wskazany w SIWZ w rozdziale: Komunikacja w zakresie SIWZ. Wykonawca ma obowiązek ustalić w sposób jednoznaczy i nie budzący wątpliwości (np. potwierdzenie otrzymania wiadomości mailowej, potwierdzenie telefoniczne), że jego oferta dotarła do Zamawiającego w wyznaczonym terminie. Oferta składana w ten sposób musi być zabezpieczona hasłem, tak aby nie było możliwe odczytanie jej treści przez terminem składania ofert. W czasie do pół godziny po terminie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest przesłać hasło, umożliwiające otwarcie i odczytanie treści Oferty. Oferty złożone drogą elektroniczną nie spełniające opisanego sposobu ich składania nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Zakup kruszarki do remontu próbobierni węgla na przenośniku T-13

25 stycznia 2022 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup kruszarki do remontu próbobierni węgla na przenośniku T-13".

 

Termin realizacji zamówienia: do 4 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2022 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup kruszarki do remontu próbobierni węgla na przenośniku T-13

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Zakup części do remontu układu jezdnego spycharki TD20H

25 stycznia 2022 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Zakup części do remontu układu jezdnego spycharki TD20H".

 

Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od daty udzielenia zamówienia

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.02.2022 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Zakup części do remontu układu jezdnego spycharki TD20H

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Warunki handlowe realizacji zamówienia

Remont układów wirujących wentylatorów wspomagających IOS typ WOR 400/190 wraz z unifikacją układu hydraulicznego IOS 1

20 stycznia 2022 r.

 

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Remont układów wirujących wentylatorów wspomagających IOS typ WOR 400/190 wraz z unifikacją układu hydraulicznego IOS 1".

 

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Projektem umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2022 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Remont układów wirujących wentylatorów wspomagających IOS typ WOR 400/190 wraz z unifikacją układu hydraulicznego IOS 1

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień

SIWZ - Załącznik nr 4 - Projekt umowy

SIWZ - Załącznik nr 4a - załącznik do Projektu umowy - Wymagania środowiskowe, BHP i Ppoż.

Dostawa obuwia roboczego

Zamawiający, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, z siedzibą przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka, ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: "Dostawa obuwia roboczego".

 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2022 r. o godz. 10:00.

Ofertę należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć do Kancelarii ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, przy ul. Elektrycznej 5, 07-401 Ostrołęka

 

Kryteria oceny ofert:

- cena oferty: 50%

- jakość obuwia: 50%

 

Dokumentacja postępowania:

SIWZ - Dostawa obuwia roboczego

SIWZ - Załącznik nr 1 - Formularz oferty

SIWZ - Załącznik nr 2 - Oświadczenie

SIWZ - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

SIWZ - Załącznik nr 4 - Wykaz cen na potrzeby oceny ofert

SIWZ - Załącznik nr 5 - Projekt Umowy

SIWZ - Załącznik nr 6 -  Załącznik 1 do Umowy - Wykaz cen jednostkowych obuwia roboczego

SIWZ - Załącznik nr 7 -  Załącznik 2 do Umowy - Specyfikacja obuwia roboczego