Aktualności

29-07-2020

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Energa Elektrownie Ostrołęka SA

.

Rada Nadzorcza

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

ogłasza

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:

 

PREZES ZARZĄDU

Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z siedzibą w Ostrołęce

 

I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące:

1. Kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem, obowiązującym w Grupie Energa (wersja edytowalna dołączona do ogłoszenia),

2. Życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,

3. Oświadczenia o:

 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom, lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259),
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Spółka Akcyjna al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz przez Spółkę, na której rzecz prowadzona jest rekrutacja, tj. ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA  na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym będącym załącznikiem do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

II. Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:

1. Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, poświadczenia bezpieczeństwa),
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów),
 • informacje i oświadczenie dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotówOryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.

2.  Oryginały, odpisy urzędowe lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata dokumenty potwierdzające.

3. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o prace lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partie polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partie polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

III. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

1. Wiedza z zakresu działalności spółki.

2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

4. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

5. Zagadnienia z obszaru finansów, podatków, rachunkowości zarządczej oraz spraw pracowniczych.

6. Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych.

 

IV. Tryb postępowania

1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

2. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku do godziny 14.00 na adres: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka.

3. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA. „nie otwierać”.

4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2020 r.

5. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniu 21 sierpnia 2020 roku w siedzibie ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.

6. Godziny rozmów z poszczególnymi kandydatami będą ustalane telefonicznie.

7. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie będą zwracane kandydatom bez otwierania.

8. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyny.

9. Oferty odrzucone zostaną Kandydatom na ich wniosek zwrócone albo zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

10. Terminy określone w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec przedłużeniu.