Oferty pracy

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

poszukuje Kandydatów/Kandydatek do pracy na stanowisku:

Kierownik Wydziału Zamówień

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i kierowanie pracą Komórki,
 • zaopatrywanie Spółki w materiały i części zamienne na potrzeby eksploatacji, remontów oraz inwestycji,
 • opracowywanie i przegląd strategii oraz polityki zakupów i zaopatrzenia,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zakupów zgodnie z aktualną polityką zakupów Spółki oraz ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie negocjacji z dostawcami,
 • przegląd ofert złożonych przez dostawców,
 • wspieranie działów prowadzących przetargi poprzez dostarczanie ofert od dostawców,
 • zarządzanie zobowiązaniami, w tym rozwiązywanie problemów związanych z rozbieżnościami cen zamówień i faktur oraz kontraktów i nabycia,
 • zarządzanie reklamacjami, w tym obsługa i monitorowanie reklamacji dotyczących cen i kosztów nabycia,
 • koordynacja realizacji umów korporacyjnych na realizację wspólnych dla Grupy ENERGA zamówień na dostawy materiałów i realizację usług,
 • budowanie i rozwijanie relacji oraz partnerstwa z kluczowymi dostawcami,
 • koordynacja przepływu dokumentacji technologicznych, specyfikacji technicznych, atestów itp. dokumentów pomiędzy firmą i dostawcami,
 • przygotowanie i przekazanie do realizacji oraz okresowa kontrola umów z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi pomocnicze (zaopatrzeniowe, gastronomiczne, utrzymania czystości, itd. zgodnie
  z aktualną polityką zakupową Spółki).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
 • min. 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub na stanowisku specjalistycznym bądź pokrewnym związanym z obszarem energetycznym,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne pakiety socjalne,
 • dodatkową opiekę medyczną w całym kraju.

Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie lub osobiste przekazanie CV oraz listu motywacyjnego najpóźniej do dnia 2.08.2019 r. na adres e-mail:

W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą
  w Ostrołęce (kod: 07-401) przy ul. Elektrycznej 5, e-mail: eeo@energa.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eeo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
  1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
  2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   1. Uprawnione organy publiczne,
   2. Podmioty dostarczające korespondencję,
   3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
   4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  3. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  4. Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  5. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
  6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.