Oferty pracy

Kierownik Biura Ochrony Środowiska

 

Spółka: ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Miejsce pracy: ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, woj. mazowieckie

Rekrutacja: wewnętrzna / zewnętrzna

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja i nadzór nad spełnieniem przez Spółkę wymagań wynikających z Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Energetycznego i dokumentów z nimi związanych oraz wdrażanych systemów zintegrowanego zarządzania zgodnych z normami ISO,
 • koordynacja realizowanego w Spółce systemu zarządzania środowiskowo-energetycznego zgodnie z przyjętą Polityką środowiskową Grupy Energa,
 • koordynacja działań związanych z przeprowadzaniem przeglądów systemu zarządzania środowiskowego i energetycznego Spółki oraz sporządzanie raportów z tych przeglądów,
 • zestawienie środowiskowych wymagań prawnych specyficznych dla działalności, okresowa ocena zgodności  z nimi oraz dokumentowanie i raportowanie na potrzeby Grupy Energa,
 • koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z analizą materialnego środowiska pracy w Spółce oraz poza zakładem macierzystym, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i systemem zarządzania,
 • koordynacja i nadzór nad systemem zarządzania i akredytacji laboratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ochrona środowiska,
 • min. 2 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub 4 lat pracy na stanowisku specjalisty,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • dynamiczne, pełne wyzwań i rowoju środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne pakiety socjalne,
 • dodatkowa opieka medyczna.

Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje, prosimy o przesłanie lub osobiste przekazanie CV oraz listu motywacyjnego najpóźniej do dnia 8 listopada 2019 r. na adres e-mail:

W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą
  w Ostrołęce (kod: 07-401) przy ul. Elektrycznej 5, e-mail:
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eeo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 3. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 4. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
 5. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
 6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik Biura Systemów Bezpieczeństwa

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA, 

poszukuje Kandydatów/Kandydatek do pracy na stanowisku:

 

Kierownik Biura Systemów Bezpieczeństwa

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją ochrony osób i mienia, w tym sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem zadań zewnętrznej firmy ochrony oraz określenie dla niej wymogów i zadań
  w zakresie ochrony fizycznej i technicznej,
 • prowadzenie nadzoru związanego z ruchem osobowym i materiałowym na terenie Spółki, w tym przydzielanie uprawnień do przebywania i poruszania się osób w wydzielonych strefach i na terenie Spółki,
 • nadzór nad systemami bezpieczeństwa stanowiącymi techniczne i fizyczne zabezpieczenia Spółki,
 • realizacja przedsięwzięć planistycznych dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań związanych z militaryzacją przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie działań związanych organizacją i nadzorem nad bezpieczeństwem informacji zgodnie
  z przyjętymi politykami i instrukcjami w tym zakresie,
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa
  i bezpieczeństwa systemów informacyjnych wspierających realizację usług kluczowych,
 • koordynowanie działań wewnętrznych i nadzór nad przestrzeganiem procedur w zakresie ochrony danych osobowych,
 • realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • realizacja przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania Planu Ciągłości Działania i ochrony Infrastruktury Krytycznej,
 • nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów, urządzeń, instalacji i terenu Spółki,
 • planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą IT, systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem i systemami telekomunikacyjnymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub 4 lata pracy na stanowisku specjalisty,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • dynamiczne, pełne wyzwań i rozwoju środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne pakiety socjalne,
 • dodatkowa opieka medyczna.

 

Osoby zainteresowane pracą na oferowanym stanowisku i posiadające odpowiednie kwalifikacje, prosimy o przesłanie lub osobiste przekazanie CV oraz listu motywacyjnego najpóźniej do dnia 11 listopada 2019 r. na adres e-mail:

W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą
  w Ostrołęce (kod: 07-401) przy ul. Elektrycznej 5, e-mail:
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eeo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 1. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 2. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 3. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 4. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
 5. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
 6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.